Att bygga mer med trä är bra för hållbarheten

Att bygga mer med trä är bra för hållbarheten

Att bygga mer med trä är bra för hållbarheten

Trä är ett material med många miljömässiga fördelar. Att använda trä i husbyggandet är därför ett bra sätt att bidra till långsiktig hållbarhet.

Det finns en stark och vitt spridd enighet om fördelarna med att använda trä som byggmaterial. En viktig fördel är att det bidrar till nutidens allmänna strävan att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.

  • Att bygga med trä är bland det mest klimatsmarta vi kan göra, skrev till exempel Sven-Erik Bucht (S), då landsbygdsminister, och Peter Eriksson (Mp), bostadsminister i en gemensam debattartikel i Dala-Demokraten för några år sedan.

I artikeln betonade de bland annat:

  • Trä tillför ingen ny koldioxid till atmosfären, eftersom växande skog binder och lagrar koldioxid. Produktionen av trähus kräver under hela sin livscykel mindre energi och orsakar mindre koldioxidutsläpp jämfört med andra byggmaterial. Genom att öka användningen av trä kan hela byggprocessens klimatpåverkan minskas avsevärt. Det är viktigt både för en klimatsmart tillväxt och för en hållbar utveckling.

 

Hållbart byggande
Byggbranschen präglas numera av ambitionen att bygga hållbart. Begreppet ”hållbart byggande” finns med i alla projektbeskrivningar. Byggandet ska vara ekologiskt, byggtekniskt, ekonomiskt och socialt hållbart.
Det handlar om att välja energieffektivt producerat byggmaterial och energisnåla transporter och produktionsmetoder, men även om att tänka på varaktighet, möjligheter att bygga om och återanvändning av byggmaterial.
Trä har då uppenbara fördelar, eftersom det är det enda förnyelsebara materialet. Trä ger bara ett begränsat klimatavtryck och kräver mindre energi och ger lägre koldioxidutsläpp än andra byggmaterial under byggprocessen.
Siffror från SCA visar att vid framtagningen av byggmaterial ger trä minst kg koldioxid per ton byggmaterial. Eftersom trä i många sammanhang kan ersätta andra byggnadsmaterial utan att funktionaliteten försämras skulle koldioxidbelastningen på miljön kunna minska avsevärt om man i stället valde trä som byggmaterial.

Minskad effekt på klimatet
Efter att träden fällts och träet skördats är det ett krav i Sverige att det sker en återplantering. Genom att avverka skog och plantera nytt ökar de omskötta skogarna – med träd som ännu bättre genom fotosyntesen absorberar koldioxid från atmosfären.
Just det är en sak som Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, påpekar i sin genomgång ”Industriellt byggande i trä - nuläge och prognos mot 2025”. Den visar att om skog avverkas, används med förnuft och sedan återplanteras så bidrar det på det mesta effektiva sätt till att minska klimateffekterna.
Tillväxten av träråvaran är dessutom större än avverkningen - och snabb. Beräkningar baserade på studier gjorda av IVL Svenska Miljöinstitutet och årsboken för Skogsstatistik visar att den svenska skog som brukas växer till med cirka 100 miljoner kubikmeter varje år. Det är nästan 200 kubikmeter i minuten. 
På bara några minuter nyproducerar alltså den svenska skogen byggmaterial motsvarande ett flervåningshus i trä.

Krav på brandskydd
Det måste naturligtvis finnas en hållbarhet i flervåningshus och andra större fastigheter i händelse av brand. 
Viktigt är att tänka preventivt för att förhindra eldens spridning och därmed minimera den mängd material som måste ersättas om brand ändå uppstår.
I Boverkets Byggnadsregler, BBR, finns tydligt formulerade krav på brandsäkerheten. Det är krav som gäller alla nya hus, oavsett byggmaterial.
För flervåningsbyggnader finns speciella krav för fasaderna. Inte bara ska de stå emot direkt eld. De ska även vara konstruerade och behandlade så att de endast utvecklar en begränsad mängd rök och värme. Dessutom ska brandspridningen längs fasadens yta och inne i väggen begränsas.
Bästa brandskyddet av byggnader i trä och med träpaneler ger impregnering med vakuum/tryck. Då får träet och träpanelerna ett beständigt skydd runt om, på alla fyra sidor och kanter.

Trästommar att föredra;
IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier har tillsammans studerat ”Byggandets miljöpåverkan”, bland annat hur nyproducerade flerbostadshus påverkar klimatet under en livscykel. 
Den studien visar att hus med stommar av massiv trä påverkar klimatet klart mindre än hus med stommar av betong. 
I sin rapport ”Byggproduktionens miljöpåverkan i förhållande till driften” har Linköpings universitet visat att Sverige avsevärt kan minska belastningen på klimatet genom att bygga hälften av alla kommande flerbostadshus i trä. 
Också Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch har hävdat att det ger stora vinster för klimatet om man bygger med trä i stället för stål eller betong.
Några av de fackliga argumenten:

  • Att bygga med trä betyder att en stor del av produktionen kan ske i en speciellt anpassad industri. Det gör att produktionen blir mer rationell och effektiv. Byggtiden halveras i jämförelse med att bygga på plats.
  • Det blir bara begränsade transporter av moduler till de områden där de nya fastigheterna ska vara placerade, vilket minimerar utsläppen och störningarna i trafiken.
  • Hållbarheten i Sverige som helhet blir bättre om en stor del av byggproduktionen kan etableras utanför de allt trängre och mer utsatta (stor)stadsområdena, nära den skog där råvaran finns och i områden där det finns ett stort och livsviktigt behov av arbetstillfällen.

 

Bättre kvalitet
Att bygga prefabricerat förbättrar också hållbarheten bland byggarbetarna. Det påpekar Anders Gustafsson vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som forskat om träbyggande och varit med och utvecklat byggsystem för hus med trästomme. I tidningen Hållbart byggande säger han:
‒ Trä klarar stora laster i förhållande till sin egen vikt vilket gör det särskilt lämpligt för prefabricering. Det säger sig självt att det är lättare att göra bra kvalitet inomhus i god temperatur än utomhus när det regnar, blåser och är kallt.
I samma tidning citerar reportern Hans Hellberg även andra personer som lyfter fram träets fördelar vad gäller den ekonomiska hållbarheten. Ofta är det enklare och därmed billigare att bygga i trä i stället för med material som betong eller stål.
‒ Det är ett rationellt sätt att bygga på där man har bra kontroll på kostnader, material och resurshantering. Det kommer att påverka prisnivån när byggmarknaden inte är lika överhettad som i dag, menar Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli. 
‒ Eftersom man uppför ett trähus på mindre än halva byggtiden jämfört med ett betong- och stålhus finns det mycket tid att tjäna. När räntorna stiger kommer trähusbyggande att bli intressant för många, förutspår Arne Olsson, vd i företaget Folkhem som enbart bygger trä.
Olsson uppmanar politikerna att göra mer för att öka byggandet med trä.
‒ Om man verkligen vill hejda klimatförändringarna borde man se till att det byggs mer i trä istället för i betong. Till exempel borde de offentliga upphandlingskraven ändras så att det blir lättare att välja trähus.

För framtida generationer
Trä är det enda tänkbara valet för företaget Derome Hus, som vill bygga Sveriges första klimatneutrala bostadsområde i Göteborg:
- Det finns i nuläget inget annat stommaterial som ger lägre klimatpåverkan än trä, säger företagets hållbarhetschef Anna Ryberg Henriksson.
Att bygga med trä innebär alltså många fördelar för hållbarheten – i alla dess former.
Det är den enda förnyelsebara råvaran och är dessutom mindre energikrävande under framställningen än andra byggmaterial.
Genom att i större utsträckning använda trä skapar man därför också en mer långsiktig social hållbarhet.
Det ger en positiv utveckling i nutid som också kommer de framtida generationerna till godo.
När det växer upp nya träd växer också framtidstron.
 

 

Inlägget i korthet

Publicerad
Kunskaps-område Hållbarhet
Metod-område Brandimpregnering
Författare Hans Olov Ohlson
Plats Sverige
Status
Publicerad