Byggnad och klasser

Byggnad och klasser

Indelning i byggnadsklass och verksamhetsklasser

(Informationen på denna sida är hämtad från boverket.se där även fördjupad läsning finns)

För att avgöra vilket brandskydd som behövs i en byggnad ska den först indelas i en byggnadsklass och en eller flera verksamhetsklasser. Därefter kan man i de olika delarna av BBR avsnitt 5 få reda på vilka krav som gäller för utrymningsvägar, brandceller, sprinklersystem m.m.

Byggnadsklasser

Byggnader ska delas in i byggnadsklasser (Br) utifrån byggnadens skyddsbehov. Vid bedömningen av skyddsbehovet ska hänsyn tas till troliga brandförlopp, möjliga konsekvenser av en brand samt byggnadens komplexitet. Med möjliga konsekvenser och byggnadens komplexitet avses bl.a. antal våningar samt vilka verksamhetsklasser som finns i byggnaden. Följande byggnadsklasser finns:

  • Br0 – Byggnader med mycket stort skyddsbehov.
  • Br1 – Byggnader med stort skyddsbehov.
  • Br2 – Byggnader med måttligt skyddsbehov.
  • Br3 – Byggnader med litet skyddsbehov.

Verksamhetsklasser

Utrymmen i en byggnad ska utifrån avsedd verksamhet delas i en eller flera verksamhetsklasser (Vk). Verksamhetsklassernas indelning beror på följande faktorer:

  • Om personer kan förväntas ha kännedom om byggnaden.
  • Om personer kan förväntas vara vakna.
  • Om personer kan förväntas utrymma på egen hand.
  • Om det finns stor risk för brand.

 

En byggnad kan innehålla flera verksamhetsklasser (Vk) men kan bara tillhöra en byggnadsklass (Br). T.ex. så kan en skolbyggnad som innehåller både skola och förskola klassificeras i byggnadsklass Br2 men innehålla verksamhetsklass 2B (skola för mer än 150 personer i en brandcell) och verksamhetsklass 5A (förskola).

Det finns gråzoner för vissa verksamheter där det kan vara svårt att klassificera vilken verksamhetsklass som verksamheten tillhör. I de fallen får man göra bedömningar och motivera i det enskilda fallet varför en verksamhet tillhör den ena eller andra verksamhetsklassen med utgångspunkt från de fyra faktorer som listas ovan. I denna vägledning ges också en rad exempel och stöd i bedömningen av verksamhetsklass.