Lagkrav på dokumentation

Lagkrav på dokumentation

Få andra branscher accepterar så bristfällig och felaktig dokumentation som branschen för brandskyddat trä. Detta drabbar nedströmsanvändare som indirekt bryter mot lagen och boende utsätts för i falsk trygghet eftersom byggherren/entreprenören använt träprodukter utan att först säkerställa brandtekniska egenskaper. Det är din skyldighet såsom arkitekt och konsult att ha tillräcklig kunskap för att föreskriva brandskyddat trä. Det är din absoluta skyldighet som entreprenör och byggherre att säkerställa tekniska egenskaper som dokumenterats korrekt.

Massivt trä och träbaserade skivor, t.ex. plywood, har strikta riktlinjer i harmoniserad produktstandard, med rigorösa anvisningar och krav på inledande typprovning, klassificering, certifiering och fortlöpande övervakning. Trots detta faktum omsätts träprodukter som behandlas på olika sätt där såväl felaktig prestanda, bristande dokumentation som vilseledande dokumentation stadigt ökar. Att sedan delar av branschens aktörer bortser från kraven gör inte saken bättre.

Brandskydd av trä handlar om säkerhet. Produkter som placeras på marknaden ska vara dokumenterade av oberoende tredje part. Det är tillåtet för tillverkaren att utforma vilken typ av dokumentation som de själva önskar för att marknadsföra sina produkter och tjänster. Men den dokumentation du som sakkunnig måste följa är alltid de riktlinjer som är angivna i bl.a. Annex ZA-bilagor där dokumentationen ska vara korrekt i form av certifierade dokument mot harmoniserad produktstandard.

Tyvärr används ordet "Certifikat", eller "Certificate", alltför ofta i sammanhanget för att påvisa godkända dokument. Det finns exempel där ackrediterade institut på uppdrag av producent skapar ett "Certificate" som i princip bara sammanställer fakta från brandprov och klassificeringsrapport. Men "Certificate" är inte på något sätt ett certifierande dokument då det inte riktas mot harmoniserad produktstandard. Därmed är det ett direkt vilseledande dokument utifrån att nedströmsanvändare är i behov av godkända CPR-dokument och inte ett "utlåtande" med titel "Certificate".

Den dokumentation du ska begära är tredjepartsdokumentation som är certifierande dokumentation t.ex. typgodkännandebevis, CE-certifiering som anger träslag, prestanda och som hänvisar till specifik harmoniserad produktstandard t.ex. EN14915:2013 (massivt trä) eller EN13986:2004 (träbaserad skiva t.ex. plywood).

FBT förstår det besvärliga med att veta vilken dokumentation som motsvarar skall-kravet mot bakgrund av det stora utbudet av felaktig dokumentation och lovord om produktens prestanda. FBT rekommenderar därför att använda Bilaga-E och Bilaga-C för dokumentationskontroll av produktens egenskaper, tillverkarens certifiering och tillverkarens övergripande kvalitetsmanual.

FAKTA

FÖLJANDE DOKUMENTATIONSKRAV STÄLLS PÅ PRODUKTEN

  • Prestandadeklaration för produktens prestanda (DoP) enligt Annex ZA.
  • CE-Certifikat som stödjer DoPn när Euroklass B och C deklareras.
  • CE-Certifikat som omfattar aktuell harmoniserad produktstandard.
  • Tillhörande handlingar för t.ex. montering, underhåll, infästning, avfallshantering.
  • Leveransintyg av produkt från tillverkaren vid slutleverans (CoD).
  • PBL Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) uppfylls genom typgodkännandebevis t.ex. SP-Fire 105, K210/B-s1,d0, beständighet och emission.
  • Europeisk harmoniserad produktstandard massivt trä är EN14915:2013+A1:2017 och för träbaserade skivor EN13986:2004+A1:2015.