Syfte med byggproduktförordningen

Syfte med byggproduktförordningen

Syftet med byggproduktförordningen är att villkoren för försäljning av byggprodukter på den inre marknaden ska vara enhetlig.

Syften är inte ett önskemål. Det är ett lagkrav som samtliga berörda aktörer (tillverkare, importör, distributör) ska följa. Du som nedströmsanvändare har skyldighet att ta del av produktens prestandadeklaration för att kunna bedöma om produktens egenskaper motsvarar den prestanda som föreskrivs, t.ex. B-s1,d0. Att du tar del av prestandadeklarationen för bedömning är ett krav för att få köpa och använda produkten i permanenta byggnadsverk.

Detta gäller för byggprodukter

 • Obligatoriskt att CE-märka byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard t.ex. EN14915:2013 eller EN13986:2004, eller utfärdad ETA. Det finns bara mycket begränsade undantag.
 • Det ska finnas en prestandadeklaration (DoP) och det anges i förordningen vilka uppgifter den ska innehålla. Länk till mall för prestandadeklaration i relaterad information (bilaga III).
 • Det är inte möjligt att CE-märka en byggprodukt direkt mot förordningen. CE-märkning görs mot en harmoniserad standard eller en utfärdad ETA.
 • Medlemsstaternas krav på byggnader och andra anläggningar, och byggproduktens prestanda, ligger till grund för om en byggprodukt är lämplig för avsedd användning. Medlemsstaternas byggregler är inte harmoniserade genom byggproduktförordningen.
 • CE-märkningen visar att byggproduktens prestanda har bedömts i enlighet med metoder och kriterier i en harmoniserad teknisk specifikation, och att tillverkaren upprättat en prestandadeklaration med uppgifter från denna bedömning.
 • Kemikalieinformation enligt REACH-förordningen ska tillhandahållas tillsammans med prestandadeklarationen.
 • Det ska finnas bruksanvisningar och säkerhetsinformation om produkten.
 • Det ska vara möjligt att spåra den tekniska dokumentationen till produkten i samtliga led – från tillverkare till slutkund.
 • Det finns vissa förenklade förfaranden för CE-märkning, i synnerhet för mikroföretag.
  Europeiska bedömningsdokument, EAD, är harmoniserade tekniska specifikationer som kan användas som bedömningsgrund för att utfärda en europeisk teknisk bedömning, ETA.